Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Nyere tid"

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirken i nyere tid”

Læs det indledende afsnit og tal med eleverne om, hvad demokrati er. Hvilke ting i kristendommen opfatter eleverne som demokratiske? Er der ting, der ikke er?

Ide til arbejde med afsnittet ”Grundloven”

Læs afsnittet og drøft begreberne religionsfrihed og religionslighed. Lad eleverne opstille et scenarie, der beskriver, hvilke konsekvenser det vil have, hvis vi får religionslighed i Danmark. Betyder det noget i forhold til helligdage/fridage? Betyder det noget i forhold til religiøse symboler, bygninger osv.? 
Lad dernæst eleverne to og to komme med argumenter for og imod, at Folkekirken på visse punkter har forrang i Danmark. De må gerne komme med deres egen holdning, men skal også kunne se og finde de modsatte argumenter.
Har man lyst til at arbejde med demokrati i mere bred forstand, findes på følgende side udmærkede ideer: www.demokratifordi.dk/Inspirationsmateriale.html

Ide til arbejde med afsnittet ”Folkekirken”

Læs afsnittet og lad eleverne følge linket på siden til Luthers lille Katekismus. Her skal de i grupper læse og illustrere et af indholdsområderne, De ti bud, Troen, Fadervor, Dåben, Skriftemål eller Nadver. En gruppe for hvert område. De skal lave en eller flere tegninger/illustrationer, som "fortæller" indholdet af området, og afslutningsvis forberede en fremlæggelse for resten af klassen. Man kan vælge, at alle grupper arbejder med samme område. I nogle klasser kan det være en ide som indledning at læse indholdsområdet højt og samtale om det. 

 Ide til arbejde med afsnittet ”Folkekirkens struktur”

Lad eleverne læse afsnittet. Del dernæst klassen i to store grupper. Den ene gruppe skal forberede en fremlæggelse af Folkekirkens struktur, mens den anden forbereder sig på at være journalister, der stiller spørgsmål til Folkekirkens struktur. Eleverne skal nu gå sammen to og to med en fra den anden gruppe og henholdsvis forklare om/stille spørgsmål til Folkekirkens struktur. 

Ide til arbejde med afsnittet ”Folkeskolen”

Lad eleverne læse afsnittet og drøft dernæst, hvorfor det er (u)hensigtsmæssigt, at kristendommen ikke længere er det bærende formål med at gå i skole. Er det en konsekvens af demokratiets indførelse?
Man kan lave klasser/skoler for alle eller inddele efter elevernes formåen/evner. Drøft fordele og ulemper ved begge modeller.
Afslutningsvis kan man kigge på Folkeskolens formålsparagraf (se www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145631#Kap1 ) og diskutere, om elevernes egen skole lever op til formålet. Det kan også drøftes, om formålet er godt nok. Eleverne kan skrive deres egen formålsparagraf.

Ide til arbejde med afsnittet ”Nye kirkebygninger”

Læs afsnittet og lad eleverne gå ind på linket om nye kirker i Haderslev Stift. Dernæst skal de lave enten en collage med billeder af de nyere kirkebygninger, eller de skal tegne/male én af kirkerne.
Præsenter collagerne/tegningerne/malerierne for hinanden og prøv mundtligt at beskrive og sætte ord på kirkens arkitektur (man kan søge lidt hjælp på kirkernes hjemmesider).
Alternativt kan eleverne selv være ”arkitekter” på en nutidig kirke. 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com