Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Reformation"

Ide til arbejde med afsnittet ”Reformationen”

Når eleverne har læst alle underafsnittene, skal de med udgangspunkt i Lucas Cranachs billede ”Lov og nåde” enkeltvis beskrive Martin Luthers forståelse af kristendommen. En gennemgang af billedet kan ses her.  
Samtal afslutningsvis om billedet.

Ide til arbejde med afsnittet ”Verden bliver større”

Eleverne læser afsnittet.
Tal herefter med eleverne om hvad tro er, og hvad viden er. Hvad kan man med sikkerhed vide, og hvad må man nøjes med at tro? De fleste vidensspørgsmål kan besvares med et hvordan, mens trosspørgsmål ofte kan besvares med et hvorfor.
Lav et par spørgsmål i fællesskab. Eleverne skal herefter selv fortsætte en liste med vidensspørgsmål og trosspørgsmål. Saml op til slut.

Ide til arbejde med afsnittet ”Martin Luther”

En ide kunne være en gennemgang af salmen ”Nu fryde sig hver kristen mand”: Lad eleverne genfortælle salmen vers for vers med egne ord evt. med en tegning til hvert vers. Under linket findes hjælp til at forstå salmens indhold.
En anden ide kunne være, at eleverne laver en præsentation i programmet Prezi (se www.prezi.com) af Martin Luthers tanker om kristendommen eller af hans liv. Programmet kræver et brugerID, så det er eleverne nødt til at have.
I programmet er der flere forskellige muligheder for præsentationer. F.eks. kan man lave præsentationen som en rejse (hvor man oplagt kan gå biografisk til værks). Eleverne kan søge yderligere information om Luther på biblioteket og/eller nettet. Præsentationen kan også forberedes i PowerPoint eller et lignende program.
Lad eleverne vise præsentationerne for hinanden.

Ide til arbejde med afsnittet ”Reformationen i Danmark”

Efter at have læst og samtalet om afsnittet kan eleverne inddeles i grupper, der hver især forbereder en lille præsentation af en af de vigtige skikkelser i den danske reformation. Det kan være Hans Tausen, som de allerede har fået lidt at vide om, Peder Palladius, Poul Helgesen eller Niels Hemmingsen.  Oplysningerne om personen kan de søge på biblioteket eller på nettet f.eks. på www.kristendom.dk , hvor der ligger en artikel om hver af netop disse fire personer.
Præsentationsformen bør være op til eleverne selv, men fortæl, at de skal fremlægge for resten af klassen, og den derfor både bør indeholde et gennemarbejdet, mundtligt oplæg samt noget visuelt understøttende (billeder, film, slideshow eller andet). Indholdet skal rumme de vigtigste begivenheder i personens liv (især dem med betydning for reformationen) samt en forklaring af, hvorfor personen regnes for vigtig for den danske reformation.

Ide til arbejde med afsnittet ”Haderslev”

Eleverne læser afsnittet og laver i grupper en lille dramatisering af begivenhederne omkring reformationen i Haderslev.
Eleverne skal først skitsere en lille "drejebog", de skal opføre dramaet ud fra. De vigtigste og skelsættende begivenheder skal komme til udtryk i dramaet, og det kan derfor være en god ide, hvis eleverne inden drejebogen laver en liste over de vigtigste begivenheder.
Fremfør dramaerne for hinanden og kom med kritisk respons.

Ide til arbejde med afsnittet ”Reformationens betydning”

Giv afsnittet for som lektie til næste gang. Næste gang sættes en elev i "den varme stol", hvor han skal fortælle om reformationens betydning. Man må gerne hjælpe ham med spørgsmål, og man kan evt. tillade ham at spørge de andre elever til råds.
Der kan være en pædagogisk pointe i at lade eleverne vide, hvad der venter dem (den varme stol), når de får lektierne for, men der kan også være en pointe ikke at fortælle dem noget.
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com